Vés al contingut

Serveis >

Auditoria

Auditoria d’estats financers

Treball que consisteix en verificar i dictaminar si els comptes anuals o altres estats financers o documents comptables expressen la imatge fidel d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que sigui aplicable:

  • Auditoria comptes anuals individuals
  • Auditoria comptes anuals consolidats
  • Auditoria altres estats financers o documents comptables

Treballs específics relacionats amb l’auditoria

Treballs complementaris al d’auditoria de comptes anuals que contribueixen al millor exercici
de les funcions de supervisió i control quan per disposicions amb rang de llei s’atribueixen a òrgans
o institucions públiques competències de control.

Altres treballs d’auditoria

Treballs d’auditoria de comptes específics exigits per la legislació mercantil:

  • Augment de capital amb càrrec a reserves
  • Augment de capital per compensació de crèdits
Skip to content