Vés al contingut

Avís Legal

Aquest Avís Legal regula l’accés, l’ús i la navegació de l’USUARI a <audixaudit.com> (d’ara endavant el Lloc Web) i als continguts proporcionats per AUDIX AUDIT, S.L.P. (d’ara endavant AUDIX AUDIT). La simple utilització de la informació continguda en aquest Lloc Web implica la total acceptació de l’Avís Legal, per la qual cosa aconsellem que hi accedeixi periòdicament, a causa de la seva constant actualització. La informació del present Avís Legal estarà publicada al Lloc Web de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta. L’usuari declara estar informat sobre els termes i condicions d’ús, els quals s’han posat a disposició seva i pot consultar-ho en qualsevol moment.

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSICE), amb la finalitat de facilitar una comunicació directa i efectiva, posem en el seu coneixement les dades següents en relació amb el titular del nom de domini audixaudit.com:

Titular: AUDIX AUDIT, S.L.P.
CIF: B67885533
Domicili Social: Carrer Serrano, 114, 2º, ESQUERRA. 28006 Madrid, MADRID.
Correu electrònic: info@audixaudit.com
Telèfon de contacte: 93.247.68.00
Dades dinscripció en el Registre Mercantil: Registre Mercantil de Madrid, Tom 42922, foli 170, full M-758773.

Aquest Lloc Web titularitat d’AUDIX AUDIT és un despatx d’auditors professional, que ofereix serveis d’auditoria, assessorament i consultories. Aquest Lloc Web està dedicat a la promoció dels serveis que presta AUDIX AUDIT, així com donar a conèixer les vostres dades de contacte i, notícies relacionades amb AUDIX AUDIT.

La navegació, accés, registre i ús del Lloc Web <audixaudit.com> confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten tots els termes, condicions i obligacions d’ús establerts aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment obligat legal segons el cas.

El Lloc Web <audixaudit.com> proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, per la qual cosa l’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.

La informació referent a les polítiques de privadesa i cookies aplicades a <audixaudit.com> estan disponibles a:

POLÍTICA DE PRIVACITAT: www.audixaudit.com/politica-privacidad
POLÍTICA DE COOKIES: www.audixaudit.com/politica-de-cookies

Els continguts de <audixaudit.com>, tant de text, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva de AUDIX AUDIT i estan emparats per la normativa vigent de Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

AUDIX AUDIT és titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que componen el Lloc Web <audixaudit.com>. Així mateix, queden reservats a favor d’AUDIX AUDIT, tots els drets sobre qualsevol contingut, serveis o elements de la seva propietat que s’incorporessin a <audixaudit.com> incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web; entre d’altres, l’arquitectura de navegació; els codis font; imatges, enregistraments, programes d’ordinador, base de dades, tecnologia, logotips i signes distintius.

L’USUARI es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé AUDIX AUDIT o bé els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial ( com ara copyright, ©, ® i ™, etc.), els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els continguts (com ara marques d’aigua, empremtes digitals, etc.) i/o l’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels continguts i/o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

AUDIX AUDIT es reserva tots els drets relacionats amb la propietat intel·lectual i industrial sobre els elements del Lloc Web <audixaudit.com>, i no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús diferent de la que expressament es detalla a la present clàusula.

AUDIX AUDIT es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda a <audixaudit.com>, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

AUDIX AUDIT no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés i/o ús de <audixaudit.com>, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet. Tampoc garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Sobre la informació: AUDIX AUDIT no es fa responsable de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través del Lloc Web <audixaudit.com>. Els continguts són de caràcter informatiu, per la qual cosa AUDIX AUDIT no es responsabilitza de les decisions preses a partir dels mateixos, ni dels danys i perjudicis que es produeixin a l’USUARI oa tercers sobre la base de la informació obtinguda en aquest Lloc Web.

De la qualitat del servei: L’USUARI admet conèixer i ser conscient de l’existència a la xarxa de virus, cucs i altres elements maliciosos. A l’USUARI li correspon la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests programes informàtics perjudicials, sense que AUDIX AUDIT sigui responsable dels danys produïts als seus equips informàtics o de tercers durant l’accés a <audixaudit.com>.

De la disponibilitat del servei: L’accés a <audixaudit.com> requereix serveis i subministraments per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament dels quals escapa al control d’AUDIX AUDIT. Per tant, els serveis proveïts poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles en qualsevol moment. AUDIX AUDIT no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Dels continguts accedits a través del portal: Aquest Lloc Web permet l’accés a enllaços i altres llocs web (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, AUDIX AUDIT actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb el que disposa la LSSICE, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per retirar aquests continguts. Si considera que un dels Llocs Enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a AUDIX AUDIT, qui actuarà amb tota diligència per retirar els enllaços que sigui convenient. AUDIX AUDIT, tampoc no es fa responsable dels continguts i serveis oferts als Llocs Enllaçats, per la qual cosa no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat.

Tot enllaç de tercers a <audixaudit.com> ho haurà de ser a la seva pàgina principal i haurà de comptar amb el consentiment d’AUDIX AUDIT. L’USUARI i, en general, les persones que es proposin establir un enllaç hauran de complir les condicions que es detallen a continuació. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada a la present secció requerirà la prèvia acceptació per escrit d’AUDIX AUDIT.

L’USUARI no podrà reproduir, ni imitar, totalment o parcialment, el contingut de <audixaudit.com>, ni l’aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços acoblats (“ link inline”) de les pàgines de AUDIX AUDIT. No es crearà un navegador, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre el Lloc Web <audixaudit.com>.

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigratòries sobre el Lloc Web <audixaudit.com> o qualsevol de les propietats de AUDIX AUDIT i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que AUDIX AUDIT col·labora o és un soci col·laborador i/o que de qualsevol manera ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició pel Lloc Web on s’estableix l’enllaç.

El Lloc Web en què s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents AUDIX AUDIT, excepció feta dels signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per AUDIX AUDIT. Així mateix, el Lloc Web on s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic.

AUDIX AUDIT es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les prohibicions incloses en aquest Avís Legal.

Queda expressament prohibit:

  • Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis , els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic d’AUDIX AUDIT.
  • Utilitzar continguts i serveis que estiguin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a lentitat oa tercers, sense que shagi obtingut prèviament dels seus titulars lautorització necessària per dur a terme lús que efectua o pretén efectuar.
  • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb lautorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) d’AUDIX AUDIT o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
  • L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels quals s’empren habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la web, dels serveis i/o dels continguts.

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a tota qüestió litigiosa relacionada amb aquest Lloc Web serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a això els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya).

D’acord amb el REGLAMENT (UE) No 524/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 21 de maig de 2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, us informem que teniu dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució de controvèrsia en matèria de consum en línia accessible a través del següent enllaç davant la Plataforma Europea de Resolució de Litigis a Línia (The European Online Dispute Resolution):
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES.

Per a qualsevol tipus d’informació addicional o suggeriment, AUDIX AUDIT us sol·licita que us poseu en contacte amb info@audixaudit.com.

Skip to content