Vés al contingut

Política de privadesa

En compliment del que disposa REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d‟aquestes dades, AUDIX AUDIT, S.L.P. (d’ara endavant AUDIX AUDIT o “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT”) us informa com a RESPONSABLE DEL TRACTAMENT que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de <audixaudit.com> seran incorporades a un fitxer de dades mantingut sota estrictes mesures de seguretat i confidencialitat, i es mantindran emmagatzemats mentre gestionem les seves peticions o consultes, mentre hi hagi una relació de serveis vigent o fins que ens indiqui el contrari.

AUDIX AUDIT, S.L.P., amb NIF B67885533, domicili social al Carrer Serrano, 114, 2º, ESQUERRA. 28006 Madrid, MADRID i contacte info@audixaudit.com, és l’entitat Responsable del Tractament de les vostres dades de caràcter personal.

Així mateix, us informem que AUDIX AUDIT ha designat un DPO (Delegat de Protecció de Dades) per dirimir qualsevol dubte, queixa o suggeriment sobre el tractament i registre de les operacions de processament. Podeu posar-vos en contacte amb el DPO assignat a la següent adreça: Carrer Serrano, 114, 2n, ESQUERRA. 28006 Madrid, MADRID oa través del correu electrònic info@audixaudit.com.

AUDIX AUDIT tractarà les dades de caràcter personal següents:

– Dades proporcionades per l’usuari: són aquelles dades personals que ens faciliti de forma voluntària a través del present Lloc Web, ja sigui mitjançant el formulari de contacte oa través del correu electrònic corporatiu facilitat o, si escau, a través del registre habilitat. En aquest cas, la categoria de dades tractades per AUDIX AUDIT corresponen a:

  • Dades identificatives: nom i cognoms;
  • Característiques personals: tractament, gènere;
  • Dades professionals: nom de lempresa per a la qual treballa, posició dins de lempresa;
  • Dades de contacte: adreces postals o electròniques, telèfon;
  • Dades de contacte: adreces postals o electròniques, telèfon;
  • Altres dades: informació comercial i econòmica, dades contingudes al missatge de l’usuari.

– Dades recollides mitjançant cookies i/o tecnologies similars: són aquelles dades que s’emmagatzemen fruit de la vostra navegació al nostre Lloc Web, com, per exemple, adreça IP, tipus de navegador, sistema operatius, lloc web origen, comportament de navegació web, entre altres. Podeu trobar més informació en relació amb les categories de dades tractades i tipologia a www.audixaudit.com/politica-de-cookies

Mentre no se’ns comuniqui el contrari, entendrem que les dades facilitades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

Les finalitats i base legal dels tractament i operacions de processament de dades que duu a terme AUDIX AUDIT com a Responsable de Tractament són exclusivament les que es descriuen a continuació:

a) La gestió de consulta i requeriments web, facilitar-li informació sobre els nostres serveis (base de legitimació EXECUCIÓ CONTRACTUAL);

b) Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris web, clients potencials i contactes de l’empresa (base de legitimació APLICACIÓ DE MESURES PRECONTRACTUALS);

c) Gestió i manteniment de la relació amb els clients, dur a terme els serveis contractats pel client, adequació de les ofertes comercials de AUDIX AUDIT a les característiques particulars del client, emetre factures, realitzar la comptabilitat, registrar-lo a la nostra base de dades , etc. (base de legitimació EXECUCIÓ CONTRACTUAL);

d) Comercialització dels serveis d’AUDIX AUDIT (base de legitimació: EXECUCIÓ CONTRACTUAL);

e) Enviament de newsletters, comunicacions comercials i informatives del vostre interès, enviament de butlletins electrònics amb ofertes, promocions, notícies relacionades amb els serveis d’AUDIX AUDIT al vostre correu electrònic, adreça postal, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic (base de legitimació : CONSENTIMENT EXPRÉS);

f) Gestionar la vostra candidatura quan envieu el vostre CV i/o participeu en processos de selecció d’AUDIX AUDIT (base de legitimació: CONSENTIMENT EXPRÉS i APLICACIÓ MESURES PRE-CONTRACTUALS);

g) Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat si ho sol·liciteu (base de legitimació: OBLIGACIÓ LEGAL DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT);

h) Permetre el funcionament del nostre Lloc Web/aplicacions a través de cookies tècniques i funcionals (base de legitimació, realitzar segmentacions i/o elaborar perfils amb finalitat promocionals o publicitària: CONSENTIMENT EXPRÉS);

i) Realització d’estadístiques anònimes respecte dels hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris a audixaudit.com (base de legitimació: INTERÈS LEGÍTIM).

j) Compliment de les obligacions legals del Responsable del Tractament (base de legitimació: OBLIGACIÓ LEGAL DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT).

k) Comunicar-nos amb vostè per sol·licitar-li la seva opinió sobre la qualitat dels nostres serveis o el tracte rebut (base de legitimació: INTERÈS LEGÍTIM).

EL SEU CONSENTIMENT EXPRÉS PODRÀ SER REVOCAT EN QUALSEVOL MOMENT, SENSE QUE AIXÒ AFECTI A LA LICITUD DEL TRACTAMENT BASAT EN EL CONSENTIMENT PREVI A LA SEVA RETIRADA.

Us informem que l’ús dels formularis disponibles a <audixaudit.com> està limitat a usuaris majors de 14 anys, per la qual cosa en utilitzar qualsevol d’ells, vostè garanteix que compleix aquest requisit i accepta les conseqüències que es derivin en cas de no ser així. Els formularis posats a la vostra disposició es poden emplenar en l’idioma que vulgueu, però AUDIX AUDIT no es fa responsable dels errors o de la impossibilitat d’atendre la vostra sol·licitud a causa de l’ús d’un idioma inadequat. L’emplenament dels formularis, així com de qualsevol altre qüestionari que es pugui facilitar en un futur, és totalment potestatiu, no obstant això, la negativa a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de complir la seva petició

L’usuari declara que totes les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat aquests tercers dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a AUDIX AUDIT per als fins assenyalats. Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web titularitat d’AUDIX AUDIT i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a AUDIX AUDIT oa tercers.

Us informem que les vostres dades personals no són objecte de decisions automatitzades. Tots els processos de presa de decisions de la nostra entitat relacionades amb aquests tractaments es fan amb intervenció humana.

Les vostres dades personals no se cediran a tercers, excepte per obligació legal. Les vostres dades podran comunicades a les administracions públiques competents en la matèria, a l’Administració tributària, bancs i entitats financeres. Alhora, les seves dades podran ser comunicades a proveïdors que necessitin accedir-hi per dur a terme les finalitats anteriorment descrites AUDIX AUDIT, amb els quals té subscrits contractes d’encarregat del tractament exigits per la normativa en Protecció de Dades.

Així mateix, AUDIX AUDIT podria contractar serveis de proveïdors ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu que no disposin de normativa equivalent a l’europea. No obstant això, AUDIX AUDIT s’encarrega que la contractació dels serveis esmentats compleixi els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, aplicant a les transferències esmentades les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la privadesa de les seves dades de caràcter personal .

Les vostres dades personals es conservaran mentre es mantingui la vostra relació amb el Responsable del Tractament i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, mentre no comuniqueu el contrari i durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals del Responsable del Tractament. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les vostres dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

AUDIX AUDIT us informa que podeu exercir els drets de limitació del tractament, portabilitat de les dades, accés, rectificació, supressió, oposició ia no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, dirigint-vos a info@audixaudit.com oa la adreça postal indicada amb anterioritat.

Així mateix, si considereu que el tractament de les vostres dades personals vulnera la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica o adreça postal.

Skip to content